Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Aktualizacja LUTY 2015
środa, 04 lutego 2015 14:02

W lutym Redakcja Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w szczególności poleca:

1. W Zagadnieniach: Wynagrodzenia i inne świadczenia / Wynagrodzenia / Premie i nagrody / Dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynastka

· Poradnik: Wyliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego - poradnik na przykładach

Zasady nabywania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Trzynastka przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej, za wyjątkiem kierowników, ich zastępców oraz głównych księgowych objętych przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

2. W Zagadnieniach: Tematy na czasie / Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2015 r.

· Poradnik: Zasady rozliczania samochodów służbowych do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r. - poradnik na przykładach

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedmiotowa ustawa ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej. Wśród licznych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. jest m.in. zmiana w zakresie ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia polegającego na wykorzystywaniu przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Nowe zasady ustalania wartości pieniężnego tego rodzaju przychodu ze stosunku pracy w założeniu mają wyeliminować dotychczas istniejące w tym zakresie wątpliwości, a co za tym idzie zachęcić pracodawców do ujawniania tego rodzaju przychodów ze stosunku pracy i opłacania należnego podatku dochodowego.

3. W Zagadnieniach: Ustanie stosunku pracy / Zwolnienia grupowe / Zwolnienia grupowe - procedura

· Poradnik: Jak liczyć terminy i stan zatrudnienia na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych? - poradnik na przykładach

Praktyka pokazuje, iż pracodawcy bardzo często stosują ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych. Ustawa znajduje zastosowanie u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników i o ile przyczyny rozstania z pracownikiem leżą po stronie pracodawcy. Najwięcej wątpliwości interpretacyjnych w stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych dotyczy liczenia terminów i stanu zatrudnienia. Niniejszy poradnik na przykładach przedstawia najczęściej nurtujące pracodawców problemy.

4. W zagadnieniach: Uprawnienia zwiazane z rodzicielstwem / Prace wzbronione kobietom karmiącym piersią

· Komentarz: Prace wzbronione kobietom karmiącym piersią

Pracownicy, którzy łączą pracę zawodową z wykonywaniem funkcji rodzicielskich mają zagwarantowany szereg uprawnień. Większość z tych regulacji dotyczy zarówno pozostających w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, z tym że zasadą jest, że w tym samym czasie z określonych uprawnień może korzystać tylko jedno z rodziców. Natomiast przerwy na karmienie – ze względu na swój charakter są uprawnieniem przysługującym wyłącznie pracującym kobietom.

W Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE polecamy:

W zakładce Komentarze książkowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Komentarz

W zakładce Linie orzecznicze

Skierowanie pracownika na badania kontrolne a urlop wypoczynkowy

 

 
Aktualizacja STYCZEŃ 2015
środa, 04 lutego 2015 13:48

W styczniu Redakcja Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w szczególności poleca:

 

1. W Zagadnieniach: Tematy na czasie / Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2015 r.

Komentarz: Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na ten cel. Zmiany dotyczą m.in. modyfikacji w wyliczaniu efektu zachęty przy dofinansowaniach do wynagrodzeń oraz rozszerzeniem katalogu osób niepełnosprawnych, za zatrudnienie których można otrzymać zwrot kosztów dostosowania stanowiska pracy.

 

2. W Zagadnieniach: Ubezpieczenia społeczne / Płatnicy składek / Oskładkowanie wynagrodzenia członków rad nadzorczych

Komentarz: Członkowie rad nadzorczych - zmiany w zasadach ubezpieczeń od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzony zostanie obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych oraz zmianie ulegną zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu.

 

W Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE polecamy:

3. W Zagadnieniach: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / Wypadek przy pracy / Protokół powypadkowy niezgodny z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń

Komentarz: Protokół powypadkowy niezgodny z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku. Ten obowiązek, realizuje powoływany przez pracodawcę, specjalny zespół powypadkowy. Ustalenia zespołu powypadkowego mają szczególne znaczenie dla poszkodowanego, w tym w szczególności ze względu na przysługujące mu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego oraz ewentualne znaczenie dowodowe w dochodzeniu świadczeń uzupełniających od pracodawcy. Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, mogą wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu.

 
Aktualizacja GRUDZIEŃ 2014
piątek, 05 grudnia 2014 11:40

W grudniu redakcja Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w szczególności poleca:

1. W Zagadnieniach: Zasiłki / Macierzyński / Zasiłek macierzyński

· Poradnik: Jak w 2015 roku zmienią się zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców?

W parlamencie toczą się prace nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej istotne zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami. Zmiany te będą zatem odnosiły się również do sposobu ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego przedsiębiorcom. Omawiane poniżej regulacje prawne zgodnie z zamiarem rządu mają wejść w życie w 2015 r.

2. W Zagadnieniach: Tematy na czasie / Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2015 r.

· Poradnik: Przychody członków rad nadzorczych od 2015 roku będą oskładkowane

W dniu 23 października 2014 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uchwalonymi zmianami począwszy od stycznia 2015 r. zostaną oskładkowane przychody członków rad nadzorczych. 19 listopada Senat przyjął ustawę bez poprawek.

3. W Zagadnieniach: ZFŚS / Przedmiot działania / Świadczenia świąteczne na rzecz pracowników

· Poradnik: Świadczenia świąteczne z ZFŚS – oskładkowanie i opodatkowanie

Co roku święta są okresem, w którym pracodawcy zdecydowanie częściej niż w innych miesiącach roku podejmą decyzję o pomocy materialnej dla pracowników (czasami również emerytów, rencistów). Pracodawcy wówczas najczęściej decydują o zakupie, bonów, talonów, paczek, wypłaceniu dodatkowych świadczeń pieniężnych z ZFŚS czasami przyznaniu zapomóg pieniężnych dla najbardziej potrzebujących pracowników.

4. W zagadnieniach: Niepełnosprawni / Zatrudnianie niepełnosprawnych / Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych

· Komentarz: Jak ustalić stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie – poradnik na przykładach

Pracodawcy powinni systematycznie ustalać i sprawdzać stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie i informować o nim Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Znajomość zasad prawidłowego ustalania wskaźników zatrudnienia jest konieczna, gdyż przepisy prawne uzależniają możliwość uzyskania pomocy publicznej na zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych od legitymowania się odpowiednim wskaźnikiem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Obowiązujące obecnie zasady liczenia wskaźnika zatrudnienia w przedsiębiorstwie nadal jednak przysparzają kłopotów wielu pracodawcom.

5. W Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE ponadto polecamy:

W zakładce Monografie

Staż pracy

W zakładce Linie orzecznicze

Kwestionowanie umów o dzieło pod kątem ubezpieczeń społecznych

Sobota jako ostatni dzień terminu na dokonanie czynności administracyjnej

Stres i przeżycia emocjonalne jako przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy

Wypadek podczas podróży służbowej

 

 
Aktualizacja LISTOPAD 2014
czwartek, 23 października 2014 16:02

W listopadowej aktualizacji redakcja Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w szczególności poleca:

1. W Zagadnieniach: Ubezpieczenia społeczne / Płatnicy składek / Definicja i zadania płatnika oraz podstawa wymiaru składek

· Poradnik: Ustalenie płatnika zasiłków w roku 2015

Na dzień 30 listopada 2014 r. należy ustalić liczbę osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Od tego zależy, kto w 2015 r. będzie wypłacał tym osobom zasiłki.

2. W Zagadnieniach: Wynagrodzenia i inne świadczenia / Opodatkowanie wynagrodzeń / Odszkodowanie a przychody ze stosunku pracy

· Poradnik: Zmiany w zakresie opodatkowania odszkodowań wypłaconych pracownikom

Z dniem 4 października 2014 r. zmieniło się zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące odszkodowań wypłacanych pracownikom. Zmiana jest dość istotna, gdyż poszerzeniu uległ katalog przypadków, kiedy ze zwolnienia można skorzystać.

3. W zagadnieniach: Czas pracy / Wymiar i rozkład / Zmiana czasu na zimowy - wynagrodzenie

· Komentarz: Zmiana czasu z letniego na zimowy - wynagrodzenie

Zmiana czasu - z letniego na zimowy - oznacza, że w nocy z 25 na 26 października 2014 r. zegarek przestawimy z godziny 3:00 na 2:00 w nocy, czyli "do tyłu", wskutek czego o godzinę dłużej będą pracować zatrudnieni tej nocy pracownicy. Jakie przysługuje im z tego tytułu wynagrodzenie?

4. W zagadnieniach: Czas pracy / Wymiar i rozkład / Święto obniża wymiar czasu pracy

· Komentarz: Za 1 listopada należy się dzień wolny

W 2014 r. święto Wszystkich Świętych, 1 listopada, wypada w sobotę. Oznacza to, że za sobotnie święto pracodawca musi oddać swoim pracownikom wolny dzień od pracy w innym terminie.

W Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE polecamy:

5. W zagadnieniach: Uprawnienia związane z rodzicielstwem / Ochrona pracy kobiet w ciąży

· Komentarz: Rozwiązanie umowy o pracę przez kobietę w ciąży - możliwość cofnięcia oświadczenia - poradnik krok po kroku

W czasie trwania umowy o pracę niejednokrotnie występują takie sytuacje, które powodują, iż pracownik może powoływać się na wady złożonego przez siebie oświadczenia woli. Ta sytuacja występuje np. w przypadku kobiety, która ma możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powołaniem się na błąd co do stanu ciąży, w sytuacji gdy nie była świadoma stanu ciąży w momencie składania oświadczenia.

6. Ponadto w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Prestige polecamy

W Komentarze książkowe / Ubezpieczenia społeczne

Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy

Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem

Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz

 

 
Aktualizacja PAŹDZIERNIK 2014
czwartek, 23 października 2014 14:39

W październikowej aktualizacji redakcja Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w szczególności poleca:

1. W Zagadnieniach: Podróże służbowe / Podróże służbowe kierowców

· Poradnik: Nocleg w kabinie to nie zapewnienie pracownikowi bezpłatnego noclegu

Zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu. Pracownikowi przysługuje więc zwrot kosztów noclegu.

2. W Zagadnieniach: Wynagrodzenia i inne świadczenia / Wynagrodzenia / Ustalanie / Wynagrodzenie minimalne

· Poradnik: Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2015 roku i inne zmiany w świadczeniach pracowniczych

W 2015 r. zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę, a w raz z nią zmodyfikowana zostanie wysokość innych świadczeń pracowniczych, które są ustalane w oparciu o tę wartość jako określony procent lub wielokrotność płacy minimalnej.

3. W zagadnieniach: Zasiłki / Chorobowy / Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

· Komentarz: Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych a zapisy w regulaminie wynagradzania

Zasady ustalania podstawy wymiaru i wyliczania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W wielu jednak kwestiach przepisy powołanej ustawy odwołują się do postanowień zawartych w regulaminie wewnątrzzakładowym obowiązującym u danego pracodawcy.

W Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE polecamy:

4. W zagadnieniach: Czas pracy / Systemy czasu pracy / Niepełnosprawni

· Komentarz: Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego w przypadku zgody lekarza na 8-godzinny czas pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Czy jednak w przypadku uzyskania przez pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zgody lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne na niestosowanie skróconej normy czasu pracy, konieczne jest podniesienie wysokości wynagrodzenia pracownika?

5. Ponadto w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Prestige polecamy

W Komentarze książkowe / Ubezpieczenia społeczne

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

 

 
Aktualizacja WRZESIEŃ 2014
środa, 03 września 2014 12:45

We wrześniowej aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w szczególności polecamy:

1. W Zagadnieniach: Czas pracy / Systemy czasu pracy / Zadaniowy czas pracy

· Poradnik: Zadaniowy czas pracy – czy zawsze jest uzasadniony?

W praktyce zadaniowy czas pracy uchodzi za niezwykle elastyczny i ten który pomaga optymalizować czas pracy. Przy wielu przymiotach tego systemu pracodawcy jednak często zapominają o tym, że w gruncie rzeczy do pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowym mają zastosowanie wszystkie podstawowe zasady i normy czasu pracy. Co w praktyce nie oznacza zupełnej dowolności i tym samym nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za naruszenie przepisów w tym obszarze.

2. W Zagadnieniach: Urlopy / Macierzyński / Praca w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem

· Poradnik: Urlop wypoczynkowy pracownika na dodatkowym urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim który łączy urlop z pracą - poradnik na przykładach

Po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownik może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie z urlopu rodzicielskiego. Przepisy dopuszczają łączenie urlopu z wykonywaniem pracy. Czy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego ma wówczas wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi?

3. W zagadnieniach: Stosunek pracy / Różne grupy pracowników / Nauczyciele akademiccy / Urlop nauczycieli akademickich

· Komentarz: Urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich

Ogólne zasady udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego zostały określone w przepisach ustawy Kodeks pracy. Istnieje jednak szereg przepisów szczególnych, które regulują odmiennie prawa niektórych grup zawodowych w tym zakresie. Jedną z nich są nauczyciele akademiccy, których uprawnienia urlopowe zostały określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

4. W zagadnieniach: Stosunek pracy / Różne grupy pracowników / Nauczyciele akademiccy /Wynagrodzenie nauczycieli akademickich

· Komentarz: Wynagrodzenie oraz dodatki do wynagrodzenia nauczycieli akademickich

Specyfika pracy, którą wykonują nauczyciele akademiccy powoduje, że wiele regulacji dotyczących zasad ich zatrudniania, w tym zasady wynagradzania, zostało uregulowanych odmiennie niż w przypadku ogółu pracowników objętych regulacjami ustawy Kodeks pracy.

W Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE polecamy:

5. W Zagadnieniach: Ustanie stosunku pracy / Rozwiązanie umowy o pracę / Wypowiedzenie umowy / Zasadność wypowiedzenia

· komentarz: Utrata zaufania – kiedy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę?

W przepisach prawa pracy nie odnajdziemy definicji określenia "utrata zaufania". Jest jednak pewne, że stosunek pracy opiera się na zaufaniu, jakie musi istnieć pomiędzy stronami. Przejawiać się ono będzie na przeświadczeniu, że możemy polegać na sobie, a wzajemne obowiązki ciążące na stronach będą wykonywane z należytą starannością, natomiast prawa stron będą respektowane i nie będą nadużywane. Oczywiście użyte powyżej sformułowania są nieostre i mogą na gruncie ponoszenia odpowiedzialności za utratę zaufania budzić wątpliwości zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.

6. W Zagadnieniach: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / Wypadek przy pracy / Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS

· komentarz: Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS

W praktyce zdarza się, że ZUS nie akceptuje zawartych w protokole powypadkowym ustaleń pracodawcy dotyczących zakwalifikowania zdarzenia, któremu uległ pracownik jako wypadku przy pracy. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w toku postępowania w sprawie przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, którego płatnikiem jest ZUS. Takie stanowisko ZUS, pociąga za sobą określone konsekwencje zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

7. Ponadto w aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

wzór:

Decyzja w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

582 nowych pytań i odpowiedzi z zakresu prawa pracy

 

 
Aktualizacja SIERPIEŃ 2014
środa, 30 lipca 2014 08:46

W sierpniowej aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w szczególności polecamy:

1. W Zagadnieniach: Czas pracy / Systemy czasu pracy / Niepełnosprawni

· Poradnik: Czas pracy pracowników niepełnosprawnych od 10 lipca 2014 r. - jak zastosować nowe regulacje krok po kroku

Od 10 lipca 2014 r. pracownicy niepełnosprawni zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności są zatrudnieni w oparciu o krótsze normy czasu pracy bez konieczności legitymowania się zaświadczeniem lekarskim wskazującym na celowość stosowania takich skróconych norm czasu pracy. Zmiana może wiązać się z koniecznością modyfikowania treści stosunków pracy pracowników niepełnosprawnych i problemami w zakresie rozliczania ich czasu pracy.

2. W Zagadnieniach: Urlopy / Wypoczynkowy / Odwołanie pracownika z urlopu

· Poradnik: Czego może domagać się pracownik w przypadku odwołania z urlopu albo przesunięcia terminu urlopu – poradnik na przykładach

Prawo do wypoczynku gwarantują każdemu pracownikowi przepisy Konstytucji RP. Czy oznacza to, że urlop to rzecz święta? Niestety nie. W niektórych przypadkach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu lub przesunąć jego termin. W takiej sytuacji pracownik może jednak domagać się od pracodawcy zwrotu przynajmniej części poniesionych z tego powodu kosztów.

3. W zagadnieniach / ZFŚS / Przedmiot działania / Dofinansowanie wypoczynku dzieci

· Komentarz: Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników ze środków ZFŚS

Jedną z form działalności socjalnej realizowanej w ramach prowadzonego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest dofinansowanie różnych form wypoczynku, z którego korzystają pracownicy i członkowie ich rodzin. Ustawa określa pewne ogólne ramy, ale sam sposób realizowania tej formy działalności socjalnej jest uzależniony od pracodawcy. Jednym ze sposobów realizacji tej formy działalności socjalnej jest dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników.

4. W zagadnieniach / Świadczenia rodzinne / Świadczenia opiekuńcze

· Komentarz: Świadczenia opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna a praca w gospodarstwie rolnym

Od wielu lat świadczenia opiekuńcze budzą sporo emocji zwłaszcza w kontekście majowej podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego oraz nowej ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jednocześnie wydawało się, iż kolejne nowelizacje rozwiążą problem uprawnień osób będących rolnikami tudzież prowadzących gospodarstwo rolne. Tak jednak się nie stało. Kolejne interpretacje MPiPS w tym zakresie pozostają w rażącej sprzeczności z przepisami prawa, orzecznictwem sądowoadministracyjnym, a także co ciekawe, z samymi sobą.

W Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE polecamy:

5. W Zagadnieniach: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / Wypadki przy pracy / Odpowiedzialność pracodawcy za niezgłoszenie wypadku

· komentarz: Odpowiedzialność pracodawcy za niezgłoszenie śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy

W razie wypadku przy pracy przepisy bhp obligują pracodawcę do podjęcia szeregu działań związanych z eliminacją i ograniczeniem zagrożenia, zapewnieniem poszkodowanym udzielenia pierwszej pomocy, ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn tego wypadku oraz zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym zdarzeniom.

6. W Zagadnieniach: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / Wypadki przy pracy / Ustalanie składki na ubezpieczenie wypadkowe

· komentarz: Wniosek inspektora pracy do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe

Organizacja, zadania oraz procedura w zakresie działań kontrolno–nadzorczych realizowanych przez inspektorów pracy opisana jest w ustawie o PIP. Zawiera ona również katalog środków prawnych stosowanych przez inspektorów w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień w zakresie działalności podmiotu kontrolowanego. Najbardziej typowymi środkami są nakaz oraz wystąpienie. Warto jednak wiedzieć, że inspektorzy dysponują "środkiem prawnym", który nie jest uregulowany bezpośrednio w ustawie o PIP – jest nim wniosek do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe podmiotowi kontrolowanemu, u którego w trakcie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenia w zakresie bhp.

7. Ponadto w aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

wzory:

Wzór umowy dla firmy Karta Dużej Rodziny

Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego

Wn-W (Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej)

Wn-O (Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej)

647 nowych pytań i odpowiedzi z zakresu prawa pracy

 

 
Aktualizacja LIPIEC 2014
piątek, 20 czerwca 2014 14:00

W lipcowej aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w szczególności polecamy:

1. W Zagadnieniach: Czas pracy / Praca w godzinach nadliczbowych / W niepełnym wymiarze

· Poradnik: Limit godzin którego przekroczenie uprawnia pracowników niepełnoetatowych do dodatku za nadgodziny - poradnik na przykładach

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy zawiera się umowę o pracę określającą m.in. liczbę godzin pracy, po przekroczeniu których pracownik ten nabywa prawo do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

2. W Zagadnieniach: Szkolenia / Umowa szkoleniowa

· Poradnik: Jak sporządzić umowę szkoleniową - poradnik krok po kroku

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumiane jest, jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. W praktyce najczęściej zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika wyrażana jest poprzez zawarcie z pracownikiem umowy szkoleniowej.

3. W zagadnieniach / Pomoc społeczna / Odpłatność za pobyt w DPS

· Komentarz: Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Problematyka ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej jest tematyką trudną i złożoną. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie tematyki związanej z ustalaniem i zasadami ponoszenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Wskazane zostaną drogi postępowania w przedmiocie nakładania obowiązku ponoszenia odpłatności na mieszkańca oraz inne podmioty zobowiązane. Jednocześnie poruszony zostanie temat ściągalności należności od członków rodziny.

W Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE polecamy:

4. W Zagadnieniach: Stosunek pracy / Regulamin pracy / Regulaminy w firmie

· komentarz: Regulamin pracy a wykaz prac wzbronionych młodocianym

Jedną z regulacji wewnątrzzakładowych, do której to sporządzenia jest zobowiązany pracodawca, należy regulamin pracy. W regulaminie pracy powinien zostać zawarty wykaz prac wzbronionych młodocianym.

5. Ponadto w aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

wzory:

Decyzja przyznająca zasiłek okresowy

412 nowych pytań i odpowiedzi z zakresu prawa pracy

 

 
Aktualizacja CZERWIEC 2014
czwartek, 22 maja 2014 18:53

W czerwcowej aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w szczególności polecamy:

1. W Zagadnieniach: Zasiłki / Macierzyński / Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Komentarz: Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia na przykładach

Zasadniczo prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Do takich osób należą m.in. pracownicy, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Wyjątkowo jednak prawo do tego zasiłku również osobom, które nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym.

2. W Zagadnieniach: Zasiłki / Chorobowy / Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Komentarz: Uzupełnianie wynagrodzenia w przypadku ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w niektórych sytuacjach należy uzupełnić wynagrodzenie do pełnej wysokości. Uzupełnia się wynagrodzenie osiągnięte w miesiącach, w których pracownik był nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych i jego wynagrodzenie uległo zmniejszeniu, a także wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym kalendarzowym miesiącu zatrudnienia.

 

3. W Zagadnieniach: Czas pracy / Systemy czasu pracy / Czas pracy a warunki szkodliwe

komentarz: Czas pracy a warunki szczególne

Zatrudnianie pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, oraz przy pracach monotonnych lub wykonywanych w ustalonym z góry tempie wiąże się po stronie pracodawcy ze szczególnymi obowiązkami. Pracodawca jest zobowiązany do skrócenia czasu pracy takich pracowników poniżej powszechnie obowiązujących norm.

 

4. W zagadnieniach / Świadczenia rodzinne / Świadczenia opiekuńcze

Poradnik: Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od 1 maja 2014 r.

W dniu 1 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tym razem przedmiotem zmian są między innymi kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jak również procedury jego waloryzacji. Przed organami administracji publicznej wypłacającymi świadczenie pielęgnacyjne postawiono zadanie dokonania zmian w decyzjach administracyjnych.

5. W zagadnieniach: Świadczenia rodzinne / Zasiłek dla opiekunów

Poradnik: Zasiłek dla opiekuna - procedura przyznawania

W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie kolejna obok ustawy o świadczeniach rodzinnych regulacja związana z koniecznością wyrównania kwot z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, osobom które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. Jednocześnie wskazano, iż nie nastąpi to automatycznie, gdyż osoby uprawnione muszą złożyć stosowne wnioski, zaś organ musi przeprowadzić stosowne postępowanie.

6. W bieżącej aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE dodatkowo polecamy:

6.1. W Poradnikach: Ubezpieczenia społeczne

Komentarz: Nadpłata wynagrodzenia powstała w wyniku dostarczenia zwolnienia lekarskiego z opóźnieniem a składki ZUS - poradnik na przykładach

W sytuacji, gdy pracownik zachoruje po otrzymaniu pełnego wynagrodzenia za dany miesiąc, powstaje nadpłata wynagrodzenia. Część wynagrodzenia jest bowiem nienależna, gdyż pracownik nie przepracował całego miesiąca. Nadpłata powstanie także wówczas, gdy pracownik dostarczy pracodawcy zwolnienie lekarskie z opóźnieniem, po dokonaniu wypłaty za miesiąc, w którym chorował. Poniżej zostały omówione zasady postępowania w takich sytuacjach.

6.2. W zagadnieniach: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / Wypadek przy pracy / Procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Komentarz: Wypadki przy pracy – wybrane zagadnienia postępowania pracodawcy i inspektora PIP

Wystąpienie wypadku przy pracy nakłada na pracodawcę określone obowiązki. Niezbędne jest podjęcie szeregu działań mających na celu ograniczenie zagrożenia, zapewnienie pomocy osobom poszkodowanym oraz ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.

6.3. W Liniach orzeczniczych: Prawo pracy

Linia orzecznicza: Podróże służbowe przedstawicieli handlowych

7. Ponadto w aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

wzory liczące:

Rachunek do umowy o dzieło

Rachunek do umowy uaktywniającej

Rachunek do umowy zlecenia

wzory:

Decyzja ws. zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Informacja o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna

Notatka urzędowa - wszczęcie postępowania ws. zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Decyzja ws. przyznania zasiłku dla opiekuna

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

ok. 603 nowych pytań i odpowiedzi z zakresu prawa pracy

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

 

 
Aktualizacja MAJ 2014
wtorek, 22 kwietnia 2014 14:35

W majowej aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w szczególności polecamy:

1. W Zagadnieniach: Czas pracy / Systemy czasu pracy / Dopuszczalność łączenia systemów czasu pracy

· Komentarz: Dopuszczalność łączenia różnych systemów czasu pracy na jednym stanowisku

Organizowanie procesu pracy, w tym wybór systemu czasu pracy, w jakim pracownicy będą świadczyć pracę, należy do uprawnień dyrektywnych pracodawcy. Rodzaje dopuszczalnych systemów czasu pracy określają przepisy kodeksu pracy. Czy oznacza to, że pracodawca może wybrać najkorzystniejsze dla siebie elementy z kilku systemów czasu pracy i stworzyć z nich jeden, najbardziej odpowiedni dla charakteru pracy w jego zakładzie?

2. W Zagadnieniach: Niepełnosprawni / Zatrudnianie niepełnosprawnych / Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

· Komentarz: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany od 1 kwietnia 2014 r.

Pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych mogą, po spełnieniu określonych warunków, otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia tych pracowników. Dotychczas wysokość dofinansowania uzależniona była od stopnia niepełnosprawności oraz od tego czy pracodawcą był zakład pracy chronionej, czy też pracodawca z otwartego rynku pracy. Od 1 kwietnia 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące dofinansowania wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych a co za tym idzie, uległy również zmianie wzory formularzy.

3. W Zagadnieniach: Urlopy / Rodzicielski / Praca w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem

· komentarz: Oskładkowanie w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą - poradnik na przykładach

Osoba korzystająca z urlopu rodzicielskiego niejednokrotnie łączy go z wykonywaniem pracy. Okoliczność ta nie pozostaje bez wpływu na zasady, na których taka osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma charakter pracy wykonywanej przez osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim.

4. W bieżącej aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE dodatkowo polecamy:

4.1. W zagadnieniach / Urlopy / Rodzicielski / Wniosek o urlop i rezygnacja

· Poradnik: Składanie wniosku i rezygnacja z urlopu rodzicielskiego na przykładach

Wniosek o urlop rodzicielski można złożyć w ciągu 14 dni po porodzie albo w terminie późniejszym - na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, przy czym ten tryb obwarowany jest pewnymi warunkami. Termin złożenia wniosku ma później wpływ na możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Nie zawsze można bowiem z urlopu rodzicielskiego zrezygnować.

4.2. W zagadnieniach: Poradniki / Indeks tematyczny / Wynagrodzenia

· Poradnik: Rozliczanie karnetów sportowych przekazywanych pracownikom - poradnik na przykładach

Zapewniając swoim pracownikom karnety sportowe musisz pamiętać o tym, że zazwyczaj jest to związane ze skutkami fiskalnymi w zakresie podatku dochodowego i składek odprowadzanych do ZUS. Aby uniknąć zaległości i związanych z tym nieprzyjemnych konsekwencji musisz w prawidłowy sposób zidentyfikować obciążenia publicznoprawne. Zapoznawszy się z treścią niniejszego poradnika, z przedstawionymi w nim przykładami, dowiesz się na co musisz zwrócić uwagę przekazując pracownikom świadczenia nieodpłatne polegające na udostępnieniu karnetów sportowych.

4.3. W zagadnieniach: BHP / Badania lekarskie / Skierowanie na badania pracownika wykorzystującego samochód prywatny do celów służbowych

· Komentarz: Skierowanie na badania pracownika wykorzystującego samochód prywatny do celów służbowych

Zapewnienie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno mu bowiem dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Dlatego też, zanim osoba taka przystąpi do pracy, musi najpierw poddać się badaniom lekarskim i dostarczyć pracodawcy zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku określonym w skierowaniu otrzymanym od pracodawcy.

5. Ponadto w aktualizacji Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

wzory:

INF-D-P (Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych),

Wn-D (Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych),

Świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze,

Wniosek nauczyciela o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego,

Informacja o dacie przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego,

ok. 250 nowych pytań i odpowiedzi z zakresu prawa pracy

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5