Vademecum Głównego Księgowego

Aktualizacja MAJ 2011

Komunikat aktualizacyjny Vademecum Głównego Księgowego – maj 2011

Liczba nowych dokumentów

 

VGK PO

VGK Silver / Gold

VGK Platinum

VGK Prestige

Analizy

nie

6

14

19

Komentarze

nie

13

37

46

Pytania

769

768

827

870

Orzecznictwo

nie

nie

667

740

Wzory dokumentów

nie

22

22

23

Pisma urzędowe

nie

1700

1698

1698

 

 

Liczba dokumentów w publikacji

 

VGK PO

VGK Silver / Gold

VGK Platinum

VGK Prestige*

Analizy

nie

1462

2350

2670

Komentarze

nie

1073

2409

2792

Pytania

35.989

35.901

39.345

39.628

Orzecznictwo

nie

nie

51.065

52.821

Wzory dokumentów

nie

2083

2312

4317

Pisma urzędowe

nie

41.953

42.046

42.051

* Tak duża różnica pomiędzy VGK Platinum i Prestige co do liczby komentarzy i analiz wynika z zamieszczenia w VGK Prestige modułu Windykacje


I. Aktualne tematy:

1. Obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych a podatek od towarów i usług

Handel uprawnieniami do emisji gazów jest obecnie przedmiotem licznych zmian przepisów prawa. Trwają prace nad ustawą, która ma regulować zasady handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Na gruncie VAT zaś, z dniem 1 kwietnia 2011 r., zaczęły obowiązywać zupełnie nowe regulacje w zakresie obrotu uprawnieniami na rynku krajowym, które zostały omówione w komentarzu zamieszczonym w przedmiotowej analizie.

VGK Platinum / Prestige / VDP / VBR: Zagadnienia / Indeks prawny / Podatek od towarów i usług / Dostawa towarów i świadczenie usług / Obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

2. Uproszczona forma wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

Przepisy przewidują kilka sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy. W niektórych przypadkach zmiana sposobu opłacania zaliczek może przełożyć się na wymierne korzyści po stronie firmy, która może uzyskać w ten sposób między innymi odroczenie płatności podatku. Bogaty w przykłady komentarz zamieszczony w przedmiotowej analizie omawia regulacje w tym zakresie.

VGK Platinum / Prestige / VDP / VBR: Zagadnienia / Indeks prawny / Podatek dochodowy od osób prawnych / Pobór podatku / Deklaracje i zaliczki / Zaliczka w formie uproszczonej
VGK Gold / Silver:Zagadnienia / Indeks przedmiotowy / Zaliczki / Podatek dochodowy od osób prawnych / Zaliczka w formie uproszczonej

3. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej


Ustawodawca stanął na stanowisku, że podatek od nieruchomości powinien być naliczany u przedsiębiorców według najwyższych stawek - w efekcie płacą oni znacznie większe kwoty niż pozostali podatnicy. Z tego powodu warto przyjrzeć się bliżej zasadom opodatkowania budynków i lokali związanych z działalnością gospodarczą, które zostały omówione w komentarzu znajdującym się w przedmiotowej analizie.

VGK Platinum / Prestige / VDP / VBR
: Zagadnienia / Indeks prawny / Podatki i opłaty lokalne / Podatek od nieruchomości / Działalność gospodarcza / Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i lokali związanych z działalnością gospodarczą
VGK Gold / Silver:Zagadnienia / Indeks przedmiotowy / Budynki, budowle i lokale / Podatek od nieruchomości / Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i lokali związanych z działalnością gospodarczą

4. Wieczyste użytkowanie gruntów w księgach rachunkowych

W komentarzu zamieszczonym w przedmiotowej analizie omówiono problematykę ujęcia w księgach rachunkowych prawa użytkowania wieczystego gruntu. Rozpoczyna go charakterystyka użytkowania wieczystego gruntów w aspekcie prawnym. W kolejnych częściach tekstu omówione zostały: nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (odpłatne i nieodpłatne), księgowania związane z użytkowaniem i ze sprzedażą przedmiotowego prawa oraz wykup gruntu użytkowanego wieczyście. Tematyka ta została przedstawiona w świetle obowiązującej ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego. Istotnym walorem komentarza są także praktyczne przykłady ilustrujące poszczególne zagadnienia. Materiał ten będzie zatem szczególnie przydatny dla tych jednostek, które użytkują, posiadają lub planują nabyć prawo użytkowania wieczystego gruntu, a na mocy przepisów prawnych zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

VGK Platinum / Prestige / VDP / VBR
: Zagadnienia / Indeks prawny / Rachunkowość finansowa / Wycena aktywów i pasywów / Środki trwałe / Klasyfikacja środków trwałych / Prawo wieczystego użytkowania gruntów
VGK Gold / Silver:Zagadnienia / Indeks przedmiotowy / Wycena i ewidencja aktywów i pasywów / Środki trwałe / Prawo wieczystego użytkowania gruntówUWAGA!

Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na zwiększającą się w każdej aktualizacji liczbę orzeczeń pozyskiwanych zarówno od sądów krajowych, jak i sądów europejskich. W bieżącej aktualizacji ogólna liczba orzeczeń z datą wydania 2011 r. wynosi 145 szt.II. Najnowsze orzeczenia i pisma urzędowe

1. Orzeczenia

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2011 r., II FPS 6/10

Literalne odczytanie art. 156 p.p.s.a. sugeruje, że sprostowanie może nastąpić jedynie z urzędu. Jednakże art. 159 i 194 § 1 pkt 5 p.p.s.a. jednoznacznie przesądzają, że sprostowania orzeczenia można również dokonać na wniosek podmiotu uprawnionego.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2011 r., I SA/Po 98/11

Nie ma podatku od dywidendy przed wypłaceniem niezależnie od jej formy.

Uchwała SN z dnia 1 kwietnia 2011 r., III CZP 8/11

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu obejmującemu wierzytelność wobec dłużnika osobistego nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia przeciwko właścicielowi nieruchomości, który - nie będąc dłużnikiem osobistym - ustanowił hipotekę dla zabezpieczenia tej wierzytelności.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 marca 2011 r., I FSK 425/10


Podatnik nie może sam wybrać momentu korekty po zwrocie przedpłaty. Obowiązek wystawienia faktury korygującej powstaje wyłącznie wtedy, gdy zaistniały podstawy do wystawienia pierwotnej faktury VAT. Korekty można dokonać dopiero wtedy gdy faktycznie dochodzi do zwrotu przedpłaty.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 marca 2011 r., I FSK 432/10

Przedsiębiorca ma swobodę określania sposobów motywacji kontrahentów. Jeśli wybrał premie pieniężną, organ podatkowy nie może uznać jej za rabat i żądać obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 marca 2011 r., II FSK 1597/09

W przypadku odpisu z dochodu spółdzielni rolnej na powiększenie wkładów i udziałów jej członkowie uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 marca 2011 r., II FSK 1801/09

Niedotrzymanie terminu zgłoszenia o nabyciu spadku do urzędu skarbowego przez spadkobiercę nie przesądza ostatecznie o opodatkowaniu tego spadku.


2. Pisma urzędowe

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2011 r., IPPB4/415-991/10-4/JK

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na rzecz miasta oraz zasądzonych wyrokiem sądu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za przedmiotową nieruchomość.

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2011 r., IPPB2/415-177/11-2/AS


Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2011 r., IPPB2/415-3/11-4/AS


Opodatkowanie zwrotu wydatków poniesionych przez przedstawicieli handlowych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę.

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2011 r., IPPB2/415-132/11-4/AS

Opodatkowanie dochodu z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego przez spółdzielnię mieszkaniową po sprzedaży mieszkania.

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2011 r., IPPB2/415-39/10-2/MS1


Opodatkowanie dochodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze spadku.

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2011 r.,IPPB1/415-1140/10-4/MT


Koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu.

Ministerstwo Finansów w interpretacji z dnia 16 marca 2011 r., DD3/033/30/CRS/11/95


Stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2011 r., IPPB4/415-952/10-2/JK

Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez opiekuna prawnego za pobyt syna w zakładzie opiekuńczym.

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2011 r.,IPPB1/415-1132/10-4/JB

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na prace remontowe budynku mieszkalnego.

Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2011 r., ILPP2/443-184/08/11-S/ISN

Możliwość opodatkowania VAT dostawy nieruchomości.